සා/පෙළ ගොඩ යන්න. සම්භාවිතාව 1

   ඔන්න ඉතින් සා/පෙළ විභාගයත් ගොඩක් ළඟටම ඇවිත්. ඉතින් මේ හදන්නේ සම්භාවිතාව කොටසේ ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්තාර වලට අදාළ ගැටළු
ටිකක් දෙන්න. පාතින් බා ගන්න. අමාරු ඒවට උදව්වක් දෙන්නත් පුළුවන්.

   බාගන්න

0 comments:

Post a Comment

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න